Política de privacitat

1.- Lamda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

– La seua denominació social és Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals

– El seu CIF és G-46.753.653

– El seu telèfon de contacte és 96.334.21.91

– El seu domicili se situa en C/ República Argentina, 22, baix, 46021, València.

– I disposa de la següent adreça de correu electrònic de contacte info@lambdavalencia.org

2.- Així mateix, Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altra normativa que la desenvolupa, conforme a les dades que emmagatzema i tracta. Els procediments, normes i mesures establides podran ser susceptibles de millora com a conseqüència de futurs canvis en el sistema d’informació del Responsable del Fitxer. Igualment, poden veure’s afectats davant modificacions realitzades sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

3.- Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals ha implantat totes les mesures tècniques al seu abast per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació recaptada a través de la seua pàgina Web.

4.- La informació obtinguda per Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de les diferents persones usuàries que visiten i interactuen amb les pàgines i seccions localitzades en mostralaploma.org, serà registrada en un fitxer, propietat de Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5.-La finalitat de la recollida i tractament de dades serà la de poder, eventualment, contactar amb el persona usuària que visita i completa els formularis existents en el lloc web, ara o en el futur, per a qüestions derivades de la pròpia relació comercial que s’establisca entre ambdues parts i l’enviament de comunicacions comercials sempre relacionades amb els serveis o productes de Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals o de les empreses associades del mateix sector.

6.-L’emplenament dels formularis, l’enviament de correus electrònics o la utilització d’altres mecanismes de comunicació oferits en mostralaploma.org, impliquen el consentiment exprés del persona usuària al tractament de les seues Dades de Caràcter Personal per part de Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, amb les finalitats expressades en l’apartat 5, i l’autorització expressa a la comunicació de les seues dades en els termes de l’apartat 6.

7.- Qualsevol persona que ho desitge, pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, en la qual se sol·licite l’exercici d’aquells drets que desitge, a Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, C/ República Argentina, 22, baix, 46021, València. Aquest servei no tindrà cost algun per al sol·licitant.

8.- Quan una persona usuària accedeix a la pàgina web mostralaploma.org pot quedar registre de paràmetres tals com l’adreça IP de la persona usuària que es connecta, les pàgines visitades, la data i l’hora de la connexió…, que no pretendran en cap cas una finalitat que no siga la merament estadística. Qualsevol altra dada de caràcter personal tipus nomene, adreça, telèfon, correu electrònic… que no puga ser recaptat amb el mero fet de navegar per les pàgines existents en un lloc web, no estarà disponible per a l’entitat Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals si la pròpia persona usuària no ho proporciona en un formulari disposat per a tal fi.

9.- Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals se reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

10.- Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web o en el seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que emprarà totes les mesures que estiguen al seu abast per a evitar-los o esmenar-los.

11.- Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts mostrats en la connexió a enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

12.- La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial deLambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, donarà lloc a les responsabilitats legalment establides. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza.

13.- Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que es puguen causar en el sistema informàtic del persona usuària com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador emprat per a la connexió als serveis i continguts de mostralaploma.org, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.